Mattebron är under ombyggnad!

Vi kan f.n. inte ange när den nya Mattebron publiceras.

Om Mattebron
På mattebron.se kan du läsa om vad som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning. Vår och höst hålls nationella möten där gymnasielärare och högskolelärare diskuterar stadieövergång och matematik. Varje sommar erbjuds webbaserade överbryggningskurser av olika högskolor och universitet. Mattebron rapporterar löpande om nyheter och insatser för att stimulera och stödja övergången mellan matematikstudier på gymnasiet och i högre utbildning. Här finns också en omfattande dokumentation och projektbank med tidigare genomförda insatser. Läs mer om Mattebron. 

Resultaten på KTH:s matematikprov 2012 de bästa sedan 2000

Sedan år 1997 ges varje år vid KTH ett förkunskapsprov i matematik för nybörjarna på civilingenjörsprogrammen. Under senare år har även nybörjarna på några av de treåriga utbildningarna deltagit i provet. Det är samma prov som ges varje år. Det genomsnittliga resultatet är något bättre än tidigare år och det bästa sedan år 2000 men fortfarande är det väsentligt sämre än åren 1997, 1998 och 1999 skriver universitetslektor Lars Brandell som bearbetat och analyserat resultaten. För vissa program (t.ex. Teknisk fysik och Industriell ekonomi) är resultatet år 2012 dock på samma nivå som 1998. Läs mer om Matematikkunskaperna 2012 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen och andra program vid KTH.

På Chalmers har universitetslektor Rolf Pettersson genomfört samma mattetest för studenter sedan 1973. Det är ett test med nio små standarduppgifter som plockas ur en bank på 30 uppgifter. Resultaten var i stort sett konstanta sedan 1973-93. Mellan 1994-2000 försämrades resultaten kraftigt för att efter 2000 i stort sett varit konstant. Det största felet med den läroplan som infördes 1994 var "snuttifieringen" anser Rolf. Man tentar av en kurs och kan glömma den. Ett billigt sätt att skapa bättre resultat skulle vara att införa ett avslutande matematikprov som omfattar samtliga kurser som krävs för behörighet till den aktuella utbildningen - och som ger meritpoäng - menar Rolf Pettersson. Läs mer om Chalmers mattetest.

Surveystudie om stadieövergången presenterades på ICME12 i Seoul, Sydkorea
I somras ägde en världsomspännande matematididaktisk konferens rum i Seoul. Där presenterade Survey Team 4 sin rapport om matematiska begrepp som kan vara kritiska för stadieövergången. Gruppen hade också gjort en mindre enkätstudie av universitetslärares syn på matematik och matematiska begrepp samt nybörjarstudenter. 

Bristande förkunskaper för högskolestudier i matematik hos finska gymnasielever 
I rapporten "Färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet" som det finska Rådet för utbildningsutvärdering har sammanställt, påtalas brister i hur gymnasiet förbereder för fortsatta studier. En orsak är att gymnasieskolans mål är för omfattande ur inlärningssynvinkel samt brister i studiehandledning vid val av lämpliga kurser. Högskolan tvingas nu använda delar av sina resurser för att komplettera det matematiska kunnandet hos nyantagna studenter.

Mattebro-bloggare
Under läsåret 2011/2012 har mattebrons bloggare bloggat om matematik, matematikundervisning och stadieövergången. Bloggarna har nu avslutat sitt bloggande men alla inlägg kan fortfarande läsas. Läs bloggarna...

  • Hillevi Gavel arbetar sedan 1998 vid Mälardalens högskola, och kommer under hösten att vara examinator för två av de största grundkurserna i matematik.
  • Vår bloggare från gymnasiet heter Anna Svärd och jobbar på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona.
  • Tai Leon Trang (kallas för Leon) har just börjat studera till civilingenjör (med öppen inriktning) på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Han är uppvuxen i Eskilstuna, där han fortfarande bor idag. Leon kommer att blogga om livet och matematiken!
  • Melker Samuelsson studerar naturvetenskap med internationell inriktning på Malmö Borgarskola och han kommer att blogga om sitt arbete med och sina tankar om matematik.
Hur kan vi stimulera och stödja elever under ...
... gymnasietiden?
... sommarlovet?
... matematikkurser vid högskolan?

Stöd och stimulans ...
... för gymnasielärare.
... för högskolelärare.

 

AKTUELLT

Sammanställning av Mattebron 23 nov 2015

Tack alla medverkande i Mattebron. Enligt utvärderingarna verkade de flesta av er nöjda med dagen. Roligt var att det var lika många från högskolan som från gymnasiet.

Sammanställning av dialogcafét:

Dialogcafédiskussioner 2015

Här finns sammanställning av utvärderingen:

Sammanställning 2015

Nationellt möte i Göteborg den 23 nov 2015
Det sjuttonde nationella mötet kommer att äga rum måndagen den 23 nov på Wallenberg konferenscenter i Göteborg mellan kl 9.30-16.30.

Temat kommer vara Matematiklyftet som är en av de största fortbildningssatseran som genomförts av matematiklärare i Sverige. Bland annat kommer den nya modulen som inriktar mot högskoleförberedande matematik att presenteras.

Programmet ser ut så här:

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Skolverket berättar om satsningen och effekterna man sett, samt om gymnasiemodulerna

11.00 Anette Jahnke om att hålla av Matematiklyftet vid liv

11.30 Gerd Brandell om Högskolemodulen

12.30 Lunch

13.30 Andreas Nygren om sina erfarenheter som handledare i Matematiklyftet

14.30 Dialogcafé

16.30 Slut för dagen

Anmälan gör du på adressen:

http://ncm.gu.se/form/nationellt-mote-2015-11-23-mattebron/

 

Mattebron utlyser medel för lokala samverkansprojekt

Mattebron utlyser bidrag på upp till 15.000 kr för att stimulera samverkan mellan gymnasiet och högskolan på lokal nivå med fokus på stadieövergången i matematikstudier. Syftet är att ge gymnasieskolor och högskolor möjlighet att genomföra samverkansaktiviteter som kräver en mindre initial kostnad för att kunna startas upp, alternativt ett mindre omfattande projekt på lokal nivå. Projekt som kommer att kunna fortsätta även efter bidragstiden kommer att prioriteras. Läs mer om utlysningen här och ladda ner en ansökningsblankett här. Sista ansökningsdag är 15 september 2013.

Öresundsdagen
Onsdag 23:e oktober anordnar vi "Öresundsdagen om grundkurser i matematik på universitet och högskolor" vid Lunds Universitet. Konferensen organiseras av de matematiska institutionerna vid LU och DTU (Danmarks Tekniske Universitet).
Syftet med konferensen är att ge lärare och andra som är involverade i matematikgrundutbildningen en möjlighet att diskutera och utväxla erfarenheter kring de utmaningar som undervisningen står inför idag. Några aktuella frågeställningar är:
1. Människor i dag använder avancerad teknologi rutinmässigt i arbete och privat. Vilka ändringar i matematikundervisningens form och innehåll följer naturligt av detta?
2. Vilken roll spelar modern teknologi när du planerar föreläsningar/räkneövningar/projektarbeten, och hur påverkar användningen av modern teknologi din roll som lärare och dina studenters sätt att arbeta på?
3. Vilka färdigheter har studenterna när de börjar på universitet och högskola? Hur hanterar man övergången från gymnasieskola till universitet/högskola och övergången från universitetens matematikgrundkurser till andra universitetskurser? 
Program och annan information kommer så småningom på nätsidan:

Välkommen till SMDF - Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning

Om du är intresserad av matematikdidaktik och matematikdidaktisk forskning så är SMDF föreningen för dig! Den 4-5 februari anordnas forskningskonferensen Madif9 i Umeå.

Mattestöd på gymnasiet
Intize, Mattecentrum och RENATEsentret syftar alla till att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik genom att högskolestudenter eller volontärer hjälper gymnasieelever med deras matematikstudier. Och en färsk surveystudie visar att satsningen i Norge är lyckad. Även högskolan i Borås, närmare bestämt Institutionen Ingenjörshögskolan (IH) driver sedan i våras en mattesupport där högskolestudenter undervisar gymnasielever i högskolans lokaler.


Matematiska förmågor och kompetenser
Matematiska kompetenser är tydligt framskrivna i kursplanerna till Skola 2011 i termer av förmågor som eleverna skall ges förutsättningar att utveckla.
Ta del av konkreta förslag riktade till lärare.

Brotips
How can you popularise mathematics?
Why is it difficult?


Vill du informera om Mattebron?
Ladda ner infoblad, [pdf] ...

Kontakt: mattebron@ncm.gu.se