Stimulans och stöd till gymnasielärarna

Här rapporteras om olika typer av stöd och kompetensutveckling som riktar sig mot gymnasielärare. Läs mer om.... Mer information kring kompetensutveckling finner ni på... NCM:s systercentrum i England NCETM har utvecklat ett test där man som matematiklärare själv kan utvärdera hur väl man förstår den matematik som man undervisar om - och hur man kan utveckla sin matematikundervisning. Läs mer...

Kurser riktade till verksamma lärare

Förutom ordinarie kurser i matematik eller matematikdidaktik erbjuder en del lärosäten kurser riktade mot verksamma lärare. Dessutom har Skolverket upphandlat ett stort antal kurser vid ett 20-tal lärosäten inom ramen för regeringens satsning "Lärarlyftet". Läs mer om kurser via Lärarlyftet..

Konferenser och öppna föreläsningar

Många lärosäten och organisationer anordnar lokala konferenser och öppna föreläsningar som riktar sig till lärare vid grundskola och gymnasium. Här ges några exempel...
  • Matematikens dag arrangeras varje år av Högskolan Väst, en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare.
  • Öppna seminarium under 2006 och 2007, Mälardalens högskola.
  • Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet erbjuder årliga fortbildningsdagar dit verksamma lärare inbjuds. Institutionens lärare och forskare deltar med ett flertal seminarier om såväl matematik som matematikdidaktik. Fortbildningsdagarna är ett uppskattat arrangemang med cirka 400 deltagare.
  • Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping har ett antal år arrangerat en länsstudiedag där gymnasielärare i naturvetenskapliga och tekniska ämnen bjudits in till högskolan. Denna dag brukar matematiklärarna erbjudas olika föredrag och även diskussionsseminarier har förekommit.
  • Kansliet för lärarutbildningar vid Högskolan i Gävle brukar ordna årsmöten där alla lärarutbildare från högskolan och alla lärare från förskola till gymnasieskola är erbjudna att delta. Under dessa möten förs diskussioner i ämnesgrupperna.
  • Svenska matematikersamfundet anordnar vart annat år Utbildningsdagar för gymnasielärare. Läs mer om programmet för konferensen i januari 2007. Utbildningsdagarna under våren 2009 arrangerades tillsammans med Svenska kommittén för matematikutbildning och NCM. inom ramen för Mattebroprojektet, ta del av dokumentationen till vänster i menyn under Nationella möten.
Länk till Matematikbiennalen finner du i menyn till vänster och ännu fler konferenser finner du på NCMs webbplats.

Tävlingar och problemlösning för lärare

Lästips

Attorps I., (2006) Mathematics teachers' conceptions about equations. Doktorsavhandling. Helsingfors Universitet 2006.
 
Alm G.,(2003). Enkätundersökning om matematikövergången gymnasium universitet (pdf). Projekt vid Linköpings universitet.
 
Boesen J., (2006) Mathematical Creativity – Comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact. Umeå universitet.
 
Hansson, Örjan (2006).
Studying the views of preservice teachers on the concept of function. Doktorsavhandling. Luleå Tekniska Universitet.
 
Helenius, O., Lusten att lära – gymnasiet (pdf). Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11 – Högskola
 
Hemmi, K. (2006) Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.
 
Högskoleverket (2005). Nybörjarstudenter och matematik - matematikundervisningen under första året på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar , (Högskoleverkets Rapportserie 2005:36 R)
 
Högskolverket (2004). Bildning och matematik, (Högskoleverkets Rapportserie 2004:29 R)
 
Juter, K., (2006) Limits of functions: university students concept development. Doktorsavhandling. Luleå tekniska universitet.
 
Ljungström A., (2006) Vägen till framgång i matematik – en statistisk analys av gymnasiekursen ”Matematik breddnings” betydelse för studieframgång i matematik på högskolan. (pdf). Pedagogiskt/didaktiskt examensarbete. Göteborgs universitet
 
Löfwall, S., (2004). Variation i matematikundervisningen (pdf), Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgruppen 7-12
 
Löfwall, S., Löthman, A (2001): A-kursprojektet. Matematikdidaktiskt projekt i sex gymnasieskolor. Rapport. Se även Rapportens Bilagor , Karlstads universitet
 
Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11- Högskola, (2004). Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning (pdf), (Rapport till Matematikdelegationen)
 
Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11- Högskola, (2004). Bakgrundsrapport: Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning (pdf)
 
PM NR 199. En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion, Torulf Palm m. fl.
 
Olteanu C., Vad skulle x kunna vara? Andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande.Högskolan i Kristiansad och Umeå universitet.
 
Tengstrand A., (2002 Debatt: Nybörjarstudenternas förkunskaper, Nämnaren 2002, nr 3, s. 47 - 51
 
Thunberg H, (2005), Gymnasiets mål och högskolans förväntningar i matematik, Mer information
 
Thunberg H. Filipsson L., Cronhjort M., (2006) Gymnasiet mål och högskolans förväntningar, Nämnaren 2006, nr 2, s. 10
 
Mer referenslitteratur....