Stöd och stimulans för högskolans matematiklärare

Här rapporteras om olika typer av stöd och kompetensutveckling som riktar sig mot högskolelärare. Många högskolor lyfter fram ämneskonferenser och avdelningsmöten som ett viktigt stöd. Här diskuteras kontinuerligt matematikundervisingen. Att de inledande matematikkurserna ofta får mer resurser i form av mer undervisningstid upplevs också som ett stöd. Läs dessutom om....

Kurser i högskolepedagogik

Högskolor och universitetet erbjuder sina lärare högskolepedagogiska kurser via lokala Universitetspedagogiska centrum, se exempel vid

För att få en anställning som högskolelektor måste man numera (sedan 2001 och kraven skärps successivt) ha högskolepedagogisk meritering, i många fall tolkar anställningsnämnderna det som att man ska ha gått kurser, 5-10 (gamla) poäng. Frågor relaterade till innehållet i högskolepedagogiska kurser utreddes av Center of Educational Development, Lunds universitet, som ansvarade under 2002-2004 för ett särskilt pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning. Målet för pilotprojektet var att utveckla högskolepedagogiska utbildningar som svarar mot fakulteternas och lärarnas behov och önskemål, accepteras som tillräckliga överallt i landet och kan fungera som modell nationellt. I slutrapporten presenterade ett förslag till målbeskrivning för den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen. Läs mer....

Högskoleverket har följt upp och analyserat effekterna av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling, och i synnerhet högskolepedagogisk utbildning, med hänsyn tagen till de nationella och lokala satsningarna mellan 2000 och 2005. Läs mer i rapporten...

Matematikdidaktik för högskolan

En högskolepedagogiskt kurs med fokus på matematik är Matematikdidaktik för högskolan som givits vid matematikcentrum i Lund, Stockholms universitet och KTH
med Gerd Brandell som kursledare.

 

Matematikbiennalen & Högskolelärare

Matematikbiennalen arrangeras vart annat år och flera tusen matematiklärare från alla utbildningsnivåer möts. Så här uttrycker prof. Peter Jagers, Chalmers tekniska högskola, sin erfarenhet av deltagandet vid Matematikbiennalen 2000:

För åtta år sedan höll jag ett översiktsföredrag om min egen forskning på
matematikbiennalen. Bara det att få ett hundratal intresserade åhörare på ett
föredrag på svenska om forskningsmatematik, är värt mycket. Och inte blir det sämre av att man genom sitt blotta deltagande i detta storstilade arrangemang bidrar till den viktiga kontakten mellan vetenskap och skola.

Matematikbiennalen har en egen webbplats som ni finner i vänstermenyn. Nästa biennal är 2010 i Stockholm.

 

Projekt

Matriks är ett utvecklingsprojekt vars huvudsyfte har varit att skapa ett nätverk för återanvändning och kommetering av digitala lärresurser inom matematik. Matrik genomfördes under 2006 och finaniserades av Myndigheten för nätverk och samverkan inom högre utbildning (NSHU) och Kungl. biblioteket/BIBSAM.

Läs slutrapporten och den externa utvärderingen...

Via Matrikprojektets webbplats kan man bland annat ta del av användbart matematikmaterial, dokumentation av projektet, videoinspelningar samt en blogg.

Lästips....

Abrahamsson L., Sammanställning av ”intervjuer” med studierektorerna vid högskola och universitet (pdf). Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11 – Högskola

Alm G.,(2003). Enkätundersökning om matematikövergången gymnasium universitet (pdf). Projekt LiTHgym.

Attorps I., (2006) Mathematics teachers' conceptions about equations. Doktorsavhandling. Helsingfors Universitet 2006.

Baumslag B., (2002).Från skol- till universitets-matematik Nämnaren 29 (4), 50 - 53

Bergqvist, Ewa (2006) Mathematics and mathematics education : two sides of the same coin : some results on positive currents related to polynomial convexity and creative resoning in university exams in mathematics. Doktorsavhandling. Umeå universitet.

Boesen J., (2006) Mathematical Creativity – Comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact.Doktorsavhandling. Umeå universitet.

Hansson, Örjan (2006). Studying the views of preservice teachers on the concept of function. Doktorsavhandling. Luleå Tekniska Universitet.

Heck, A., van Gastel, J., (2006) Mathematics on the threshold. International Journal of Mathematical Education in Science och Technology, Vol 37, No 8. Preprint

Helenius, O., Goda exempel (pdf). Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11 – Högskola

Helenius, O., Bolognaprocessen, matematik och Chalmers (pdf). Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11 – Högskola

Helenius, O., Body & Soul – Ett genomgripande undervisningsprojekt i matematik (pdf). Bilaga till rapport från Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11 – Högskola Bilagan

Helenius O., (2005) Nybörjarstudenternas resultat - vad säger de oss?, Nämnaren 2005, nr 4, s. 4 - 5

Hemmi, K. (2006) Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

Högskoleverket (2007) Samband mellan betyg i gymnasieskolan och prestationer i högskolan, (Högskoleverket Rapport 2007:21 R)

Högskoleverket (2006). Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling
(Högskoleverkets Rapportserie 2006:54 R)

Högskoleverket (2005). Nybörjarstudenter och matematik - matematikundervisningen under första året på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar , (Högskoleverkets Rapportserie 2005:36 R)

Högskolverket (2002). Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor, (Högskoleverkets Rapportserie 2002:5R)

Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11- Högskola, (2004). Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning (pdf), (Rapport till Matematikdelegationen)

Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11- Högskola, (2004). Bakgrundsrapport: Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning (pdf)

PM NR 199. En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion, Torulf Palm m. fl.

Thunberg H, (2005), Gymnasiets mål och högskolans förväntningar i matematik, Mer information

Thunberg H. Filipsson L., Cronhjort M., (2006) Gymnasiet mål och högskolans förväntningar, Nämnaren 2006, nr 2, s. 10

Mer referenslitteratur....