Lokala kurser

Utifrån följande citat ur Gymnasieförordningen, får skolan (styrelsen för utbildningen) skapa lokala kurser och själva bestämma innehåll, omfattning och betygskriterier.

Lokala kurser

14 § Styrelsen för utbildningen får besluta om att inrätta
lokala kurser.

En lokal kurs skall ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom
ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte
tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan.

En lokal kurs kan förekomma på nationella, specialutformade och
individuella program. En lokal kurs får inte ersätta kurser i
kärnämnen eller de kurser i karaktärsämnen som är gemensamma
för ett nationellt program eller finns inom en nationellt
fastställd inriktning. Förordning (1999:844).

15 § Styrelsen för utbildningen fastställer det antal
gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar. För lokala kurser
gäller bestämmelserna i 1 kap. 5 §. Förordning (1999:844).

16 § I de fall en kursplan för en lokal kurs är avsedd att
tillämpas inom ett nationellt program skall den vara förenlig
med de nationellt fastställda programmålen. Förordning
(1999:844).

17 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
lokala inriktningar. Förordning (2006:951).

17 § /Träder i kraft I:2007-01-01/
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
lokala inriktningar och kurser. Förordning (2006:1288).