Uppdraget

Samverkan - högskolan/gymnasieskolan var en nationell satsning under 2006-2007 där gymnasieskolan gavs stöd för att förbereda elever inför högskolestudier. Skolverketansvarar för satsningen som beskrivs i Regeringsbeslut Dnr U2006/1721/G:

"Samverkan gymnasieskola - högskola Myndigheten skall ta initiativ till utvecklingsarbete där ett större antal gymnasieskolor i samverkan med ett antal tekniska universitet och högskolor identifierar, analyserar och prövar olika modeller och arbetssätt för att på ett bättre sätt förbereda och underlätta elevernas högskolestudier. Resultatet skall spridas till landets samtliga gymnasieskolor. Arbete bör samordnas med den tidigare nämnda satsningen på matematik för högskolenybörjare samt med myndighetens insatser för att motverka segregationens negativa effekter."

Hösten 2006 beviljades 23 skolor/kommuner utvecklingsmedel. I menyn till vänster finner du projektbeskrivningar och kontaktpersoner vid respektive gymnasieskola. I samband med detta gav myndigheten Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i uppdrag att:

"Samordna gymnasieskolan - och högskolesatsningen. I syfte att förbereda och underlätta gymnasieelevers fortsatta studier skall ett utvecklingsarbete initieras där gymnasieskolor samverkar med tekniska universitet och högskolor."