Projekt vid gymnasieskolor

Här presenteras alla de 23 projekt som hösten 2006 beviljades medel från dåvarande Myndigheten för Skolutveckling. Slutredovisningarna gjordes i december 2008. Här kan ni tal del av både ansökan och slutredovisningen. Läs mer om....
 1. Kontiunerligt samarbete, da Vinci Naturvetenskap, Halmstad.
 2. Problembaserat lärande i Matematik D, NTI-gymnasiet, Malmö.
 3. Utveckling av Pythagoras gäng, Malmö Borgarskola.
 4. Gymnasieelever läser universitetskurs, Polhemskolan, Lund.
 5. Lärare utvecklar lektioner tillsammans, Leksands gymnasium, Leksand.
 6. Universitetskurs & inspiration, Rosendalsgymnasiet, Uppsala.
 7. Problemlösning i Kurs C, IT-gymnasiet, Västerås.
 8. Samverkan kring problemlösningskurs, Fågelviksgymnasiet, Tibro.
 9. Problemlösningskurs på distans, Danderyds gymnasium, Stockholm.
 10. Högskolekurs för gymnasieelever, Tullinge gymnasium, Stockholm.
 11. Överbryggningskurs & kontinunerlig kontakt, Norra Real, Stockholm.
 12. Kompetensutveckling av gymnasielärare, Spyken, Lund.
 13. Överbryggningskurs, Spyken, Lund.
 14. Att vara förbered, Mediegymnasiet, Malmö.
 15. Utforma & genomföra kurs tillsammans, Lerums gymnasium, Göteborg.
 16. Matematikinriktning, Lundellska skolan, Uppsala.
 17. Bättre förståelse för och av ämnet matematik, Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg.
 18. Kurs för särskilt intresserade elever, Östra reals gymnasium, Stockholm.
 19. Lokal studieväg, NvSpets, Berzeliusskolan, Linköping.
 20. Pedagogisk dialog mellan lärargrupperna, Högbergsskolan, Tierp.
 21. Högskoleförberedande kurs, Katedralskolan, Lund.
 22. Fokus på bevis, Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona.
 23. Utforma & genomföra kurs tillsammans, Palmcrantzskolan och Wargentinskolan, Östersund.
   
 1. da Vinci Naturvetenskap, Halmstad: Kontiunerligt samarbete med högskolan Vårt mål är att våra elever minst en gång per termin arbetar i projekt där vi samarbetar med olika institutioner på Högskolan i Halmstad. För matematikens del vill vi tillsammans med Högskolan i Halmstad bland annat erbjuda eleverna föreläsning om ”Vad arbetar en matematiker med i näringslivet?", prova på programmet Matematica i Kurs C och D samt möjligheten att läsa två 5p högskolekurser i matematik, under vårterminen i årskurs 3. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa att i årskurs 3 arbetade eleverna med ett telekommunikationsprojekt. De lärde sig om radions historia, byggde egna radiomottagare och tog med dessa emot en morsesändning från Grimetons radiostation. De fick prova och utvärdera ett nytt kompendium producerat av Arne Sikö, Universitetsadjunkt. I detta kompendium finns matematikuppgifter som anknyter till projektet. Det ingår i Ma E. Sändningen genomfördes 12 februari 2008 och våra elever tog emot den med sina egna mottagare på Högskolan. En grupp elever gjorde vid detta tillfälle en livestreamingsändning från evenemanget. Denna del av projektet skulle fler skolor i Sverige kunna genomföra, det finns färdigt kompendium och komponentlista för en modell av enkel radiomottagare. Läs mer i deras slutredovisning... Kontaktperson: Maria Larvall, maria.larvall@u.halmstad.se, 035 – 13 76 20
 2.  
 3. NTI-gymnasiet, Malmö: Problembaserat lärande i Matematik D Vid Elprogrammet på NTI-gymnasiet i Malmö har eleverna möjlighet att välja en inriktning mot högskolestudier på teknisk högskola eller naturvetenskaplig fakultet. Det har visat sig att många elever har svårt att ta steget från Matematik C till Matematik D. Projektet innebär att försöka överföra PBL-metoderna från skolans Matematik B projekt till Matematik D. Projektet ska understödjas med gästföreläsare från högskola. Läs deras ansökning... I slutredovisningen kan man läsa, Ett av de omedelbara resultaten av projektet var att över två tredjedelar av elevgruppen sökte, (och kom in HT08) till teknisk högskola. Samtal med dessa tidigare elever har utvisat att många av dem nämner extrasatsningen på matematik som en bidragande orsak till deras val, en annan orsak har varit det positiva bemötande från universitet som eleverna fått redan under gymnasieutbildningen. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktpersoner: Fredrik Gnosspelius (rektor), Per Cederstam, per.cederstam@nti.se
 4.  
 5. Malmö Borgarskola: Utveckling av Pythagoras gäng Inom satsningen Pythagoras Gäng vid Malmö Borgarskola öppnas gränserna mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet. Grundskoleelever får gymnasiepoäng, delta i en lokal matematiktävling och gymnasieelever får universitetspoäng. Det är då naturligt för oss att ta ytterligare ett nytt steg i denna matematiksatsning. Under innevarande läsår genomför vi därför, i samarbete med matematiska institutionen vid Lunds Universitet, kursen Matematik 1 alfa, 10p, som läses av 13 gymnasieelever. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa, Det mest glädjande resultatet av vårt arbete är kanske den oräddhet som de deltagande eleverna utvecklat. Deras självförtroende växer och de utvecklar en frimodighet i att ge sig i kast med en ny uppgift. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Nicola Sarac, rektor, nicola.sarac@pub.malmo.se, tel. 040-34 67 04
 6.  
 7. Polhemskolan, Lund:Gymnasieelever läser universitetskurs Inför läsår 07/08 vill vi erbjuda våra elever att läsa 4 st breddningskurser i matematik, på totalt 200 p. Innehållet i kurserna är detsamma som den inledande kursen, matematik 1 alfa, på Lunds universitet. Eleverna kommer att erbjudas skriva samma skrivning som matematikstudenterna gör och kan på så sätt redan på gymnasiet klara av den inledande kursen i matematik på universitet. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa, Resultatet var över all förväntan. Nio av våra elever eller 75 % klarade tentamen med godkänt eller väl godkänt betyg. Samtidigt fick vi veta att knappt 20 % av studenterna som skrev samma tentamen klarade godkänt eller bättre. Glädjen var stor, både bland de elever som klarat tentamen men också hos alla på skolan som på olika sätt deltagit vid planering och genomförande av utbildningen. Eleverna växte med framgången och man såg hur stolta de var över sina fantastiska resultat. Läs mer i redovisnngen som även innehåller kursplaner och exempel på prov.... Kontaktperson: Klas Nilson, klni42@utb.lund.se, Polhemskolan Lund
 8.  
 9. Leksands gymnasium, Leksand: Lärare utvecklar lektioner tillsammans Projektet innebär att nio matematiklärare och två lärarstuderande vid Leksands gymnasium deltar i en kompetensutveckling, ”Att undersöka och utveckla elevers lärande och lärares undervisning i matematik genom kollegialt samarbete” vid högskolan Dalarna. I praktiken går det till så att en av lärarna, efter en gemensam planering i lärarlaget, utses att genomföra lektionen i sin elevgrupp och då spelar in det som sker. Därefter spelas det inspelade materialet upp för lärargruppen som gemensamt utvärderar lektionen. Efter denna revision provar nästa lärare i sin elevgrupp lektionen i den nya versionen och spelar in på motsvarande sätt, osv. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa att, Filmningen och analyserna hade många positiva effekter: a) ökade intresset för laborativa uppgifter b) visade på flera olika examinationsformer c) visade våra egna styrkor och svagheter i undervisningssituationer Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Kristina Lundén, rektor, kristina.lunden@leksand.se, 0247-80 210
 10.  
 11. Rosendalsgymnasiet, Uppsala: Universitetskurs & inspiration Rosendalsgymnasiet är en nygrundad kommunal gymnasieskola belägen i Uppsala universitets campusområde. Vårt projekt vilar på tre ben som alla har samverkan mellan gymnasieskolans lärare och matematiska institutionen som gemensam nämnare. Bland annat vill vi erbjuda en universitetskurs för gymnasieskolans elever och ge inspiration till högmotiverade elever med hjälp av lärarstudenter. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa, De elever som efter avslutad kurs denna höst nu påbörjat studier i matematik på universitetet är mycket positiva och menar att de genom att känna igen mycket får en mer avspänd relation till universitetsstarten. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Olle Bergh, Rektor, olle.bergh@uppsala.se, 018 7273331
 12.  
 13. IT - gymnasiet, Västerås: Problemlösning i Kurs C Den övergripande idén med projektet är att gymnasieelever skall få möjlighet att träna på att mer självständigt analysera och lösa rika matematiska problem. Kärnan i projektet är att elever som läser C-kursen i gymnasiet skall utveckla sin matematiska problemlösningsförmåga. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Andreas Ryve vid Mälardalens högskola. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa Även om undervisning genom problemlösning verkar lovande så finns det många frågor som forskningen ännu inte har några bra svar på (se Lester och Lambdin, 2004): Vilka typer av problem skall väljas? Hur skall läraren agera? Vilka typer av vägledning skall läraren ge? Hur lyfter läraren fram matematiken? I detta utvecklingsprojekt startar vi en resa att undervisa matematik genom problemlösning genom att beröra några av dessa frågor, i vårt fall genom att studera hur delar av gymnasiekursens C‐matematik kan undervisas genom problemlösning. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Pekka Karvonen, pekka.karvonen@it-gymnasiet.se, 021-40 39 40
 14.  
 15. Fågelviksgymnasiet, Tibro: Samverkan kring problemlösningskurs Vi söker pengar till ett projekt där någon från högskolan träffar våra elever någon gång i veckan, eller någon gång varannan vecka för att träna eleverna i att lösa problem av den typ som de möter på Skolornas matematiktävling och framför allt att diskutera hur man redovisar korrekta lösningar till problemen. Dessa träffar kommer att ske inom ramen för kursen Matematik Breddning om 50 poäng. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa, Tanken med del 1 var att eleverna skulle välja ett problem den ena veckan och sedan presentera lösningen veckan därpå. Detta fungerade på de enklare problemen, men många av uppgifterna visade sig vara för svåra för allt för många av eleverna i gruppen. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Göran Wass, goran.wass@edu.tibro.se, 0504-183 47
 16.  
 17. Danderyds gymnasium, Stockholm: Problemlösningskurs på distans Vi erbjuder sedan 10 år i samverkan med Stockholms Universitet en kurs i problemlösning. Eleverna får möta metoder och strategier för att lösa matematiska problem. Genom att sammanställa allt material som finns skulle kursen kunna erbjudas som distanskurs. Kursen skulle även tänkas kunna fungera som kompetensutveckling i problemlösning, vilket efterfrågas av många lärare. Läs deras ansökan... Läs deras slutredovisning... Kontaktperson: Susanne Gennow, susanne.gennow@dagy.danderyd.se, Danderyds gymnasium Paul Vaderlind, paul@math.su.se, Stockholms universitet
 18.  
 19. Tullinge gymnasium, Stockholm: Högskolekurs för gymnasieelever Vi erbjuder elever att läsa matematik kurs F vilken motsvarar KTH:s inledande matematikkurs för högskoleingenjörer. Kursen är uppdelad i teoretiska studier på 4 högskolepoäng samt datorsimulering på 1 högskolepoäng. Matematik kurs F har tidigare erbjudits våra elever men nu har kursen i samarbete med KTH fått högskolestatus. Läs deras informationsblad... I deras slutredovisningen av projektet kan man läsa En viktig erfarenhet är att satsningar av detta slag skapar helt nya förutsättningar för en gymnasieskola och dess matematikbegåvade samt matematiknyfikna elever att utvecklas och stimuleras i denna vetenskap. Läs mer i slutredovisning... Kontaktperson: Mats Björkstrand, mats.bjorkstrand@edu.botkyrka.se, 08-53063532
 20.  
 21. Norra Real, Stockholm: Överbryggningskurs & kontinunerlig kontakt För att göra övergången gymnasium/högskola lättare för eleverna vill vi dels inrätta en matematikkurs, som eleverna kan välja som individuellt val. Innehållet koncentreras kring den matematik som högskolorna uppfattar som nödvändig för att klara högskolestudier. Förutom detta vill vi även ge eleverna på naturvetenskapsprogrammets inriktning matematik och datavetenskap kontinuerlig kontakt med högskolan genom medverkan av högskolelärare i alla obligatoriska matematikkurser. Läs deras ansökning... I slutredovisningen kan man läsa Undervisningsinslagen med högskolelärare har varit mycket uppskattade av elever och lärare på både stadier. Dock är det viktigt att tidpunkten och innehållet väljs noggrant. Det ska vara ett integrerat inslag i undervisningen som känns naturligt för eleverna. I årskurs tre fanns det tillfälle för eleverna att fråga om högskolestudier med högskoleläraren vilket var uppskattat.Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Anny Markussen, anny.markussen@utbildning.stockholm.se, 08-674 02 48
 22.  
 23. Spyken, Lund: Kompetensutveckling av gymnasielärare. För att kunna stimulera våra matematikintresserade elever har vi under läsåret 06/07 startat ett projekt tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (LTH), där eleverna i sin kurs Matematik Breddning fördjupat sig inom området Linjär Algebra. För att kunna utveckla samverkan ytterligare kommande läsår behöver gymnasielärarna kompetensutveckling samt handledning av LTH-lärare. Läs deras ansökning... I slutredovisningen kan man läsa att samarbetet med LTH har inneburit att gymnasielärarna har blivit mer insatta i vad som krävs av eleverna när de kommer till högskolan och högskolelärarna vad som ingår i gymnasiekurserna. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Ing-Marie Gustafsson, ingu01@utb.lund.se, 046-35 78 00
 24.  
 25. Spyken, Lund: Överbryggningskurs För att överbrygga svårigheterna vid övergången från gymnasieskolan till högskolan vill vi inleda ett samarbete med lärare från Tekniska Högskolan i Lund, LTH. Tanken är att detta samarbete ska kunna mynna ut i en högskoleförberedande överbryggningskurs i matematik på gymnasiet med lärare både från gymnasieskolan och högskolan. Läs deras ansökning... I slutredovisningen kan man läsa att matematikintresserade elever har nu möjlighet att läsa en utmanande matematikkurs och blir väl förberedda för universitetsstudier i matematik. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Ing-Marie Gustafsson, ingu01@utb.lund.se, 046-35 78 00
 26.  
 27. Mediegymnasiet, Malmö: Att vara förbered Syftet med projektet är att inventera de matematikfärdigheter som högskola och universitet förväntar sig av eleverna från medieprogrammet, bland annat för utbildningar med inriktning mot inredningsarkitekt, ljudtekniker och scenograf. I förlängning ska inventeringen förändra matematikundervisningen så att eleverna blir mer motiverade att läsa matematik och kan se mening i det som lärs ut. Läs deras ansökning... I slutredovisningen kan man ta del av att matematikämnet och karaktärsämnena på Mediaprogrammet har närmat sig varandra tex Under några veckor hösten 2008 deltog skolans elever, matematiklärare och karaktärsämneslärare i projektet "Det geometriska rummet" som var ett samarbete mellan kurserna Medieproduktion A och Matematik A. Projektet innebär att Mediegymnasiets samtliga karaktärsämnen samverkade med matematiklärarna för att med eleverna göra medieproduktioner om geometri. Läs mer i slutredovisningen... Eleverna gjorde filmer om matematik, se filmer om..
  Fraktaler... Pythagoras sats... Vinkelsumman i en triangel... Räta linjer... Kvadratkomplettering...
  Kontaktpersoner: Agneta Nilsson (rektor), Magnus Dahlström, magnus.dahlstrom@pub.malmo.se
 28.  
 29. Lerums gymnasium, Göteborg: Utforma & genomföra kurs tillsammans Vi vill tillsammans med institutionen för matematik vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola utforma och genomföra en kurs på 50 poäng inom elevernas individuella val. Denna kurs erbjuds elever på NV och TE- programmen i år 3. Målet med kursen är bland annat att stimulera och underlätta inför elevernas fortsatta studier. Läs deras ansökning... Kontaktpersoner: Ewa Thylander, ewa.thylander@utbildning.lerum.se, Magnus Werley, magnus.werley@utbildning.lerum.se
 30.  
 31. Lundellska skolan, Uppsala: Matematikinriktning Lundellska skolan erbjuder alla elever som påbörjar sina studier ht2007 på Naturmedicin / Naturmedia åk 1, att läsa N med en matematikinriktning om de så önskar. Matematiksatsningen ges inom utrymmet för valbara kurser och individuella val men kan också i viss mån läsas som utökad kurs. Satsningen görs i samarbete med Uppsala universitet. Läs deras informationsblad... I slutredovisningen kan man läsa, Det matematiska utvecklingsprojektet har slagit väl ut och resulterat i att vi nu etablerat ett samarbete med universitetet så att denna ovan beskrivna verksamheten med en matematisk profil på NV-programmet kommer att vara ett fast inslag i skolans verksamhet som varje år erbjuds intresserade elever. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktpersoner: Lena Apelthun, Lena.Apelthun@Skrapan.Uppsala.se
 32.  
 33. Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg: Bättre förståelse för och av ämnet matematik på tekniskt gymnasium. Ökat samarbete mellan Teknikprogrammet på Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg och Högskolan Väst. Samarbetsprojektet innefattar bland annat populärvetenskapliga föreläsningar för elever och utvecklandet av matematiklaborationer för både elever på gymnasiet och studenter vid högskolan. Genom att bygga upp kontakter och hitta former för ett kontinuerligt samarbete av ömsesidigt intresse ska detta kunna fortsätta i lämpliga delar även efter projekttidens slut. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa att Birger Sjöbergsgymnasium har börjat bygga upp en matematikverkstad och utvecklat laborationer i samarbetet med Högskolan i Väst. Projektet har också fått ringar på vattnet på skolan. Lärarna på naturvetarprogrammet, samhällsvetarprogrammet, öppen ingång och idrottsprogrammet har dragits med av projektet. Det har inneburit att man vill att lärarna tillsammans ska utveckla, köpa in och nyutveckla nya laborationer. Läs mer i deras slutredovisning... Kontaktperson: Håkan Deleskog, hakan.deleskog@edu.vanersborg.se, 0521-282014
 34.  
 35. Östra reals gymnasium, Stockholm: Kurs för särskilt intresserade elever Att låta matematikintresserade elever på NV programmet läsa en kurs som går under hela läsåret vid ett tillfälle per vecka. Kursens skall omfatta bland annat bevisföring - muntliga resonemang, problemlösning av det slag som kan krävas vid matematiktävlingar samt regelbundna besök av (eller hos) matematiker från KTH eller SU. Läs deras ansökan... Kontaktperson: Dick Andersson, Dick.Andersson@utbildning.stockholm.se, 08 – 5280 1400 / 5280 1404
 36.  
 37. Berzeliusskolan, Linköping: Lokal studieväg, NvSpets. Inom ramen för Berzeliusskolans lokala studieväg NvSpets på naturvetenskapsprogrammet läser eleverna Matematik A under år 9 på högstadiet. Poäng och tidsutrymmet som skapats skall använda till olika spår med universitetsanpassade/universitetskurser. Ett spår är Naturvetenskap med teknik där fördjupade matematik kurser ingår. Ett mål med projektet är att skapa ett lämpligt matematikspår inom studievägen i samarbete med Linköping universitet. Läs deras ansökan... Kontaktperson: Linda Eklund, linda.eklund@linkoping.se
 38.  
 39. Högbergsskolan, Tierp: Pedagogisk dialog mellan lärargrupperna Ett utbyte mellan gymnasielärarna och lärare vid Högskolan i Gävle där gymnasiets kurser och högskolans inledande kurser analyseras med avseende på innehåll och djup. Lärarutbyte vad gäller undervisning och slutligen en möjlighet för intresserade elever att orientera sig i högskolans inledande kurser redan under gymnasietiden. Läs deras ansökan... Kontaktperson: Tommy Olsson, tommy.olsson@utb.tierp.se, tel: 0293-182 39
 40.  
 41. Katedralskolan, Lund: Högskoleförberedande kurs Under läsåret 2006/2007 erbjuder vi vår matematikklass en kurs, där vi i ett första steg inleder ett samarbete med Matematiska institutionen vid Lunds Universitet. Detta samarbete innefattar initialt ett lärarutbyte i liten skala, där lärare från Matematiska institutionen leder delar av undervisningen. Kursen är en högskoleförberedande kurs inom ramen för Matematik breddning. Katedralskolan i Lund och Matematikcentrum vid Lund Universitet har för avsikt att utveckla ytterligare fördjupningskurser. Läs deras ansökan... Ta del av slutredovisnigen... Kontaktperson: Bo Ögren, bo.ogren@utb.lund.se, tel: 046-35 77 94
 42.  
 43. Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona: Fokus på bevis Avsikten med projektet är att förbereda och underlätta elevernas högskolestudier i matematik genom att stimulera understimulerade/högpresterande elever samt att ge elever generellt en bättre förståelse för matematiken. Detta skall uppnås genom att fokusera på bevisen i gymnasiematematiken och göra dem förståliga för eleverna genom matematiska diskussioner och övningar. Datorn kommer att användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen för att öka förståelsen med hjälp av simuleringar. I projektet samarbetar vi med Blekinge Tekniska Högskola. Läs deras ansökan... I slutredovisningen kan man läsa. Vid frågan hur man kan veta att matematiken stämmer (efter A-kursen) svarade majoriteten i bevisklassen att det var genom bevis medan referensklassen svarade genom miniräknaren, praktiska försök och för någon har sagt så. Några svarade genom logik och en svarade genom tusenåriga teorier. Läs mer i slutredovisningen... Kontaktperson: Anna Svärd, anna.svard@edu.karlskrona.se, tel. 0703-164975
 44.  
 45. Palmcrantzskolan och Wargentinskolan, Östersund: Utforma & genomföra kurs tillsammans En grupp av lärare från gymnasieskolorna (Palmcrantzskolan och Wargentinskolan) och lärare från Mittuniverstietet vill tillsammans planera och genomföra en breddningskurs i matematik. Genomförandet sker med två lärare, en från gymnasiet och en från högskolan. Lärarna ska också få inspiration och kunskap för att kunna utveckla innehåll och undervisningsformer i gymnasieskolans matematik genom att de i den nya kursen får pröva exempel på nytt innehåll och delvis nya arbetsformer. Läs deras ansökan... Kontaktperson: Elisabet Ekerlid, Elisabet.Ekerlid@zonline.se, Palmcrantzskolan, 063 -14 30 35