Samverkansgrupper

Här samlar vi information från samverkansgrupper samt erfarenheter från de lokala möten som äger rum runt om i landet mellan högskolor och gymnasieskolor. Med en samverkansgrupp menar vi en grupp bestående av både högskolelärare och gymnasielärare från en region som för kontinuerliga diskussioner och genomför insatser kring övergången mellan gymnasieskolan och högskolan. Samverkansgruppen kan ledas av en högskolelärare eller en gymnasielärare. Göteborgs universitet beviljade medel till 10 samverkansgrupper i april 2008. Ta del av beslutet....

Nu har även Mattebron utlyst medel för att stimulera samverkan mellan högskola och gymnasieskola. Ansökningstiden gick ut 15 sep.

Samverkansgrupper

Umeå universitet

I september har ett projekt som vi kallar ”Motivation genom samverkan!” startat i Umeå. Projektet finansieras av Mattebron. Syftet med projektet är att initiera ett samarbete med Umeå universitet och Fridhemsgymnasiet (f.d. Östragymnasiet) för att de elever som läser de högskoleförberedande programmen ska få en naturlig koppling till vidare studier och se universitet som en naturlig väg till framtida studie- och yrkesval. Vår förhoppning är att kunna påbörja detta breda samarbete med ett motivationsstärkande projekt tillsammans med institution för matematik och matematisk statistik. Under projekttiden genomför eleverna ett antal aktiviteter på universitetet med syftet att inspirera eleverna (redan i årskurs ett) och visa att matematikstudier kan vara både roliga och fascinerande. Vi påbörjar projektet i september genom att knyta ett antal lärarstuderande till våra elever för att gemensamt genomföra ett antal workshops samt någon eller några populärvetenskapliga föreläsningar av matematikinstitutionens lärare. Fridhemsgymnasiet har goda förutsättningar för att lyckas med projektet eftersom skolan geografiskt ligger mycket nära Universitetet och nu befinner sig i en spännande uppbyggnadsfas.

Linneuniversitetet

Linnéuniversitetet bjuder hösten 2013 in till ett nytt nätverk, en regional Mattebro där syftet är att skapa en mötesplats för de som arbetar med matematik och matematikundervisning på gymnasiets matematikintensiva program, lärare och forskare i matematik och matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet samt andra intresserade. I likhet med den nationella Mattebron ska nätverket vara en mötesplats för gymnasiets och högskolans lärare i matematik för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning men även ett forum för erfarenhetsutbyte och matematiska och/eller matematikdidaktiska frågor. Det regionala perspektivet ska särskilt beaktas på så sätt att utgångspunkten ska vara de förutsättningar som är gällande i regionen.

Den regionala Mattebron är tänkt att bestå av två delar, en webbaserad och en fysisk med en heldagsträff per termin. Första regionala mötet är på Linnéuniversitetet campus Kalmar den 28 oktober 2013. Träff nummer två kommer att vara på Linnéuniversitetet campus Växjö under vårterminen 2014. Alla är välkomna att bidra med egna erfarenheter och problemområden för att på så sätt hålla nätverket aktuellt och relevant. 

Blekinge tekniska högskola

Blekinge tekniska högskola har haft sedan augusti 2006 möten med regionens gymnaiseskolor. Första mötet ägde rum den 18 augusti 2006 och där BTH tillsammans med Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona bjöd in samtliga gymnasieskolor i Bleking. Läs inbjudan... och ta del av minnesanteckningar. Vid det nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare i Stockholm i november 2006 berättade Eva Pettersson, Blekinge tekniska högskola och Anna Swärd, Ehrensvärdska gymnasiet, om sina erfarenheter från möte i augusti 2006. Läs mer i deras presentation Andra mötet ägde rum i mars 2007 då BTH bjöd in tillsammans med Vägga gymnasieskola till ett möte mellan gymnaiselärare och högskolelärare. Läs inbjudan... och ta del av minnesanteckningar.

da Vinci naturvetenskap Kattegattgymnasiet i Halmstad

Ordförande i samverkansgruppen: Jonas Ingesson, jonas.ingesson@u.halmstad.se, da Vinci naturvetenskap Ansökan från da Vinci...

Högskolan i Gävle

Ordförande i samverkansgruppen: Mirko Radic, mrc@hig.se, Högskolan i Gävle Samverkansgruppen vid Högskolan i Gävle har en egen hemsida. Där finner ni program och protokoll från möten mellan gymnasielärare och högskolelärare under 2007 (fem möten) och 2008 (tre möten). Ansökan från Högskolan i Gävle...

Högskolan i Skövde

Ordförande i samverkansgruppen: Stefan Karlsson, stefan.karlsson@his.se, Högskolan i Skövde Ansökan från Högskolan i Skövde...

Linköpings universitet

Ordförande i samverkansgruppen: Lasse Alfredsson, lasse.alfredsson@liu.se, LiU Samverkansgruppens hemsida och ansökan från Linköpings universitet.. Vid det nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare i Göteborg i maj 2006 berättade Gunnel Alm om erfarenherna kring tidigare mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare vid Linköpings unviersitet. Läs hennes presentation

Luleå tekniska universitet

Ordförande i samverkansgruppen: Sven Öberg, oberg@sm.luth.se, Ltu Ansökan från Luleå...

Lunds universitet

Samverkansgruppen vid Lunds universitet bildades vid ett lokalt möte den 29 november 2007 mellan gymnasielärare och högskolelärare. Ta del av diskussionfrågor och protokoll på Gymnasiecentrums webbplats.

Malmö Högskola

Malmö Högskola fick medel att bilda samverkansgrupp med förbehållet att anslaget skall användas för att omfatta verksamheter som beskrivits i de två ansökningarna från Malmö Högskola och Lunds universitet. Ordförande i samverkansgruppen: Per Jönsson, per.jonsson@mah.se, Malmö högskola Ansökan från Malmö Högskola... Ansökan från Lunds universitet...

Mälardalens högskola

Samverkansgruppen vid Mälardalens högskola har en egen hemsida.Kontaktperson vid Mälardalens högskola är Hillevi Gavel, Hillevi.Gavel@mdh.se.

Per Brahegymnasiet i Jönköping

Ordförande i samverkansgruppen: Ingemar Strängberg, strem@edu.jonkoping.se Ansökan från Per Brahegymnasiet... Minnesanteckningar från första mötet 080903 och andra mötet 081008.

Stockholms universitet

Stockholms universitet fick medel för att bilda samverkansgrupp med förbehållet att anslaget skall användas för att omfatta verksamheter som beskrivits i de tre ansökningarna från Stockholms universitet, Fredrika Bremerskolan och Tullinge gymnasium. De två sistnämnda har bägge samarbete med KTH STH (Skola för Teknik och Hälsa) i sina ansökningar. Ordförande i samverkansgruppen: Tanja Bergkvist, tanjab@math.su.se, Stockholms universitet Ansökan från Stockholms universitet... Ansökan från Fredrika Bremer och KTH STH.... Kontaktperson vid Heurika, Fredrika Bremerskolan, Haninge, Lennart Gudmark, rektor, lennart.gudmark@haninge.se Ansökan från Tullinge gymnaise och KTH STH...

Örebro universitet

Ordförande i samverkansgruppen: Torbjörn Jansson, torbjorn.jansson@orebro.se, Tullängsskolan Ta del av samverkansgruppens hemsida... och deras ansökan från Örebro universitet.