Utvecklingsmöte kring webbaserad överbryggningskurs, Göteborg 2009


Föremål för diskussionerna var de webbaserade kurser som ges av math.se samt den nyligen utvecklade kursen vid Matematiska vetenskaper GU/Chalmers. Antal intresserade att gå en webbaserad sommarkurs i matematik ser ut att vara konstant över åren. Totalt finns 60 000 som har sökt en utbildning som kräver Kurs C i matematik, utav dessa går ca 6000 per år en sommarkurs som är webbaserad. Medverkande:
Hillevi Gavle Mälardalens högskolan, Fredrik Abrahamsson Jönköping högskola, Thorbjörn Jansson Örebro, Johan Torbiörnson KTH, Bengt Johansson NCM, Jan Alve Svensson GU/Chalmers, Bo Johansson GU/Chalmers, Anette Jahnke NCM, Kristina Juter, Växjö universitet, Lina Magdalinski NTI, Sven Öberg, Luleå tekniska universitet, Anna Torstensson, Matematik centrum Lund/LTH
Läs dessa minnesanteckningar som pdf.

Diskussionpunkter under mötet


Lägesbeskrivning & information från GU/Chalmers sommarkurs

Lägesbeskrivning & nyheter från math.se sommarkurs
Hur har det gått för övriga lärosäten som använt kurser via math.se?
Diskussion kring utvecklingsmöjligheter, planerade och önskade

 
Lägesbeskrivning & information från GU/Chalmers sommarkurs
Jan Alve, GU/Chalmers: Beslutet togs hastigt att vi skulle utveckla en egen kurs, vi hade 7 veckor på oss. Vi vänder oss till dem som sökt en utbildning vid Chalmers/Gu och kommer läsa en matematikkurs. Vi har bara gjort reklam för kursen för de som ska läsa på Chalmers/Gu. Kursen är helt på distans. Vi använder oss av Pingpong, Maple TA och studenterna stöds av ett supportcentrum och skall ha läst kurs D i matematik. Läs mer i Jan Alves Svenssons presentation...

Hur gick det sommaren 2008? 861 anmälde sig, 655 blev registrerande – de måste göra ett prov innan de kan registrera sig. Vi hade tekniska problem i början, vilket tyvärr påverkade genomströmningen: 20% på första delen och 20% på andra delen. 2007 använde vi KTH kurs, då blev genomströmningen 30% första delen och 12% på andra delen. Vi har startat arbetet med att utvärdera, men vi kommer att inskränka oss till att jämföra deltagande i sommarmatten med resultat på det inledande diagnostiska testet vid terminsstart. (Förra året gjorde vi också en jämförelse med resultatet vid första tentamenstillfället.)

Vi har även ett bra samarbete med Mapel TA som utvecklas i Kanada, de justerar efter våra önskemål. Vi har ingen inlämningsdel, som finns i KTH kursen. Maple TA möjliggör att ett svar behöver inte bara vara ett tal utan kan även tex vara en funktion. Man kan även lägga in frågor som inte är maskinrättade.

Utvecklingen av kursen har medfört att fler personer, ca 10, nu på vår institution behärskar och använder Maple TA i sin egen undervisning. Framtagningen har medfört kompetensutveckling av personalen.
Vi är helt öppna för att möjliggöra att även andra högskolor skulle kunna ge vår sommarkurs om intresse finns. Kurs D är förkunskapskrav.

 
Lägesbeskrivning & nyheter från math.se sommarkurs
Hur har det gått sommaren 2008? Studenter har kunnat registrera sig vid KTH, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping, Örebros universitet, Uppsala universitet.

Av de studenter som påbörjade ett civilingenjörs program på KTH var det 51% som slutförde hela kursen och 92% slutförde minst det första momentet. För de som började ett högskoleingenjörsprogram var det 21% som slutförde hela kursen och 90% som slutfört minst ett moment.

Av alla (även de som inte började läsa på KTH i höstas) som blev kursregistrerade på Förberedande kurs i matematik 1 (SF1651) på vårterminen 2008 och höstterminen 2008 var det 36% som slutförde hela kursen. Det var 80% som klarade minst ett moment.

Civilingenjörsstudenterna på KTH hade möjlighet att arbeta med och tentera av kursen under mottagningsveckan (förutom via nätet under sommaren).

Lars Brandell har gjort en rapport kring resultaten av diagnoser gjorda av nybörjarstudenter vid KTH och även studerat sommarkursen 2008. Den gruppen som gjort delar av sommarkursen ger samma intryck som de med MVG på kurs D eller E. Sommarmatten tar inte upp allt från gymnasiematematiken och på de frågor som är ställda på just det materialet presentera de som gått sommarkursen lika som de som inte gått sommarmatten.

Vi går ut i ett brev till alla (60 000) som sökt en utbildning som kräver Kurs C i matematik. Vi går ut till lärare med material, affisch, visitkort för att dela ut till sina elever. I framtiden kanske kommer vi även gå ner till högstadiet.

Nytt sommaren 2008:

 • Materialet ligger helt öppet. Som gymnasielärare behöver man inget konto om man vill utnyttja materialet och proven. Om man vill ha support, eller göra proven måste man skaffa konto.
 • Materialet är översatt till engelska (ligger ute) och tyska. Vi kommer att översätta till arabiska och andra språk.
 • Vi använder inte längre pingpong på sommarmatten utan har utvecklats egna system.
 • När man svara på en fråga eller redovisar inlämningsuppgiften kan man skriva TeX direkt eller använda snabbknappar med matematik symboler. Javascriptbaserad lösning för att kunna skriva matematiska symboler.
 • Sen i år ska man även få stöd i att lära sig skriv TeX.
 • Wikilösning för redovisning av inlämningsuppgiften.
 • Inlämningsuppgifterna är av en ny karaktär och inriktade på att mer träna framställning än ren problemlösning som tidigare år.

Jan Alve, Chalmers/GU: Får man skicka e-post till de som sökt en vis utbildning? Vi fick nej av Chalmers jurister: detta är ett fall av spamning.

Johan, KTH: Vi har en dialog med högskoleverket som bidrar med epostlistor. Utskicka görs till 60 000.

 
Hur har det gått för övriga lärosäten som använt kurser via math.se?
Fredrik, Jönköping: Ca 80 personer registrerade, 50% har gjort något delprov och 9 pers som gjort hela kurs 1. Vi vet inte om vi ska köra den igen i sommar.

Hillevi, Mälardalens högskola: Det rullar på. Ingen uppföljning gjord än. Tredje året vi är med.

Torbjörn, Örebro: Det är andra året Örebro universitet är med. Det som är skillnaden är att man knöt det till Cityakademi. En del av samverkans pengarna gick till att anställa lärarstudenter för att ha support under sommaren. Elever kom för att få hjälp men inte för kursens skull. Uppföljning inte genomförd. Diagnosen vid terminsstart visar att resultaten är identiska med de för tio år sedan.

Kristina, Kristianstad: Vi hinner inte vara med sommarkursen.

Sven, Luleå: Vi vill använda nätet mer och är intresserad av kurserna vid math.se. Överbryggningskurs har vi äntligen fått in i grundutbildningen. Datorer och matematik verkade intressera eleverna. Vi vill utveckla undervisningen in denna riktningen.

 
Diskussion kring utvecklingsmöjligheter, planerade och önskade

Math.se tänker utveckla:

 • Vi ska ta fram verktyg så att man kan följa sina blivande studenter vid respektive högskola.
 • En tidsspärr kommer läggas in, så man kan inte enbart göra om proven upprepade gånger, utan hänvisas tillbaka till teorin och övningsexempel. Man ges även ledtrådar då man gör fel.
 • Internationellt samarbete kommer att utveckla kurserna på olika sätt. I math.se finns vissa interaktiva avsnitt men inte mycket. Försöker samarbeta internationellt för att utnyttja det som redan finns gjort.
 • Vi önskar mer samarbete med att vidareutveckla det matematiska innehållet. Ingen använder samarbetswikin. Det saknas material för blivande ekonomer och sjuksköterskor.

GU/Chalmers tänker utveckla:

 • Flashfilmer som informerar om saker som kan intressera blivande studenter, t.ex. hur det går till att tentera, hur det går till i undervisningen, etc.
 • Flashfilmer med lösningar till valda uppgifter i vårt material och fördjupning av vissa textavsnitt.
 • Mentorerna får mus-pennor som kan fånga det som skrivs på papper direkt i ett dokument på datorn. Vi tror att detta ska göra supportverksamheten effektivare.
 • Använda interaktiva flash i examinationen. Det går i Maple TA. Gör det lättare att testa förståelse av begrepp.
 • Kursmaterialet ses över och proven modifieras.

GU/Chalmers kommer att utveckla undervisningsformer i alla kursen inte bara sommarmatten.

Hillevi, Mälardalen: Kurserna vid math.se har fokus på att träna räknekompetens - saknas begreppskompetens och resonemangskompetens – dessa kompetenser kommer lite i skymundan. Går det att träna detta också?

Jan Alve, GU/Chalmers: Via interaktiva inslag ska vi har frågor kring vad som hände? Tolka en situation.
En svårighet är att de vet inte vad en definition är, de inser inte vikten av definitioner, studenterna förstår inte frågorna.

Johan, KTH: Inlämnings uppgift skulle kunna ta upp detta. Men man kanske ska nöja sig med att öva upp räknekompetens?

Fredrik, Jönköping: Innehållsmässigt är det bra, men är inte kurserna för svåra? Är det inte G-eleven som har mest behov för kursen. Vissa studenter behöver en överbryggningskurs för att gå överbryggningskurserna vid math.se.

Johan, KTH: Det behövs moduler som är enklare. De som verkligen skulle behöva en nystart går i väggen direkt. Många elever har svårt för självstudier. Kanske vissa saker på plats? Lite mer samarbeta mer från början?

Fredrik, Jönköping: Belöningssystem? Visa moduler låses upp när man jobbat ett tag. Ta in delar av spelindustrins metoder?

Jan Alve, GU: Vi kommer att införa sådant i vår kurs. Man får se en film om studiemiljö om man klara en viss nivå.

Anna, LTH: Vi har inte varit med på math.se, Vi har utvecklat egna prov i Maple TA. Det finns två prov – ett första på hösten som de gör hemma och sen ett mer omfattande prov i en datasal. Dessa prov måste man klara för att gå upp på tentan. Vi har inte deltagit pga av dels pengar men en orsak är också att man vet inte helt vem som genomfört en webbkurs. Fusk?

Jan Alve, GU: Vi kan ringa upp studenterna – vi ser ju vem som är aktiva. Men vi har inte upptäckt några fuskare.

Johan, KTH: Vi varnar att du kan bli uppringd.

Anna, LTH: Begreppsförståelse och matematikens uppbyggnad kan man inte ta itu med det på en webbkurs. Genom att särskild sikta på räknefärdigheten, kanske kan man får mer tid sen åt andra kompetenser. Generellt när det gäller webbkurser handlar 90% om att få studenterna motiverade och engagerade.

Torbjörn, Örebro: Vid diskussioner i samverkansgruppen är vi i grunden positiv, det finns tyvärr ett behov. Men det finns en del som inte känns som repetition i math.se kurs – vissa saker kan man direkt säga att det är för svårt för G-elever.
Det går inte att avgöra om det är ett slarvfel eller begreppsfel när det rättas automatiskt.

Johan, KTH: Gemensamt skulle vi kunna omarbeta proven tillsammans nationellt. Vore önskvärt med hänvisningar typ, ”du har nog gjort detta fel - då behöver du göra dessa uppgifter läsa detta innan du gör om provet.”

Jan Alve, GU/Chalmers:Våra mentorer kommer att använda en muspenna som skiver på skärmen och en applikation som fångar skärmen och intalat ljud i en flashfilm som sen görs tillgänglig för den som frågat (och andra).