Det är snart semester; jag jobbar sista dagen imorgon. Vad har jag för visioner inför nästa läsår, och inför framtiden över huvud taget?

  • Jag önskar att alla elever i början av sin skolgång ska undervisas i matematik av lärare som verkligen vet vad de håller på med. (Jag tror att väldigt många matematikproblem är grundlagda mycket tidigt.)

  • Jag önskar att de lärare som inte har denna kompetens ska få möjlighet till vidareutbildning under fungerande former. (Vidareutbildning fordrar att man befrias från motsvarande mängd ordinarie arbetsuppgifter – annars har man ingen möjlighet att verkligen göra något av den.)

  • Jag önskar att man på lägre stadier ska identifiera de som har problem och sätta in genomtänkta stödinsatser. Det finns en rädsla för att detta ska ”stämpla” dessa elever, men jag tycker att det är viktigare att de får den hjälp de behöver, innan de ackumulerade kunskapsluckorna blir för stora för att det ska gå att fylla dem.

  • Jag önskar att man ska se över ambitionen ”alla godkända i kärnämnena”. Det är en vacker vision, men jag tror inte att den är realistisk. Och den fordrar resurser som skolorna inte har. Många lärare känner sig i nuläget tvungna att lämna många av sina elever i sticket för att kunna ge de som ligger under godkännanden den hjälp de behöver. Det är inte rättvist mot de andra. Och de som dragits upp till godkänt av en fantastisk lärarinsats brukar tyvärr inte klara sig på nästa nivå; kunskaperna är inte tillräckligt gedigna.

  • Jag önskar att de betygskriterier som finns ska följas, på alla nivåer, så att man är garanterad att en person som är godkänd i en kurs har de kunskaper som specificeras i godkäntkraven. Detta fordrar att lärarna inte pressas att dela ut godkänt, och också en mer systematisk utvärdering av skolornas betygssättning. Konkurrensen mellan skolorna gör ju att en fin betygsstatistik är viktig. Men den ska svara mot fina kunskaper också!

  • Jag önskar att elever som står inför ett skolval ska få fungerande studievägledning. För närvarande verkar alla skolor (på alla nivåer) ha ambitionen att lura till sig så många personer som möjligt. Informationen om vad utbildningarna faktiskt handlar om kommer i skymundan. På högskolan får vi in en hel del ingenjörsstudenter som nog aldrig skulle ha valt denna utbildning om de insett vad den innefattade. Samtidigt finns det fortfarande en stor begåvningsreserv, som skulle passa utmärkt som ingenjörer om de kom på tanken att utbilda sig till det.

  • Jag önskar att de urholkade resurserna till högskolan avurholkades. Under de senaste 15 åren har undervisningstiden i de grundläggande kurserna hos oss minskat med minst 25%. Den tiden skulle jag vilja ha tillbaka; studenterna behöver den.

  • Jag önskar att vi på högskolan fick bättre möjligheter att justera våra kurser efter de studenter som vi har. ”7,5hp matematik = så mycket som en person kan lära sig på 5 veckor” är inte en fungerande definition; studenter är alltför olika.

Ja, detta var väl mina visioner. Undrar hur många av dem (om några...) som kommer att förverkligas?